Naga Tribes in Manipur

1. Anal

2. Aimol

3. Chiru

4. Chothe

5. Inpui

6. Kom

7. Koireng*

8. Kharam

9. Kairao (Thangal)

10. Lamkang

11. Liangmai

12. Mao

13. Maram

14.  Monsang

15. Moyon

16. Maring

17. Poumai

18. Purum*

19. Rongmei

20. Tarao

21. Tangkhul

22. Zeme